Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Personuppgiftsbehandling i samband med ledsagning

På den här sidan hittar du information om hur SL behandlar dina personuppgifter om du beställer ledsagning.

Underlag för information som ska lämnas till registrerade (enl. art. 12 och 14 GDPR)

Personuppgiftsansvarig

I samband med att du beställer ledsagning behandlar vi vissa av dina personuppgifter. AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter som du lämnar till oss. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av telefonnummer

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter enligt följande syften och lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
Nödvändiga personuppgifter för att kunna kontakta personen och utföra tjänsten. Nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen.


Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering (det vill säga för analys av dina preferenser, intressen, eller liknande).

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Det är endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer som får ta del av dina personuppgifter. Vi har utomstående leverantörer som levererar SL-Kundtjänst till oss. De behöver utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning för att kunna utföra sitt uppdrag för oss. De får inte använda dina personuppgifter i någon annan del av sin verksamhet.
Den enda gången vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter eller till någon annan tredje part är om vi är skyldiga att göra det enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Överföring till länder utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Hur länge spar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas i 30 dagar

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig (inklusive ett utdrag över vilka register dina personuppgifter förekommer i). Du kan också begära rättelse och/eller komplettering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och/eller raderar dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”), samt att utöva rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du ber oss att flytta dina personuppgifter till en annan organisation.

Du har vidare rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om uppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Läs gärna mer om respektive rättighet här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter (se nedan).

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

Trafikförvaltningen
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm
dataskyddsombudet@sl.se

Du har även rätt att skicka klagomål kring vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du här: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ .