Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

  Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

4. Du kan få ersättning om resan blir försenad

Det här är punkt 4 i avsnittet "Det här är dina rättigheter när du reser med SL" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

Om det finns risk för att det ska bli förseningar i SL-trafiken kan du ha rätt till ersättning. Du kan dock bara få ersättning för kostnader som är skäliga. Samma regler gäller när det har varit en försening som du har drabbats av.

En resa räknas som försenad om du kommer fram till din slutdestination senare än vad som anges i tidtabellen. Vid planerade ändringar av tidtabellen betalar SL inte ut någon ersättning om SL har informerat om ändringen på sl.se minst tre dygn i förväg.

SL:s ansvar för förseningar, inställda avgångar och följder av dessa begränsar sig till vad som redovisas här. SL ersätter alltså inte några andra kostnader eller skador än vad som anges i dessa villkor.

Reglerna om vad du kan få ersättning för när du reser finns i lagen om
kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

4.1 Du kan få ersättning för kostnader för annan transport

Om du har anledning att anta att du kommer att bli mer än 20 minuter försenad till din slutdestination har du rätt till ersättning för extra kostnader som du har för att nå din slutdestination i tid. Det kan till exempel vara kostnader för att du måste resa med taxi, bil eller ett annat trafikbolag.

4.2 Du kan få återbetalning på en köpt biljett

För att ha rätt till återbetalning måste du ha köpt en biljett. Om din resa är mer än 20 minuter försenad, och om du inte har begärt ersättning för en annan transport enligt punkt 4.1, så har du rätt att få tillbaka en del av det pris som du har betalat för biljetten. Andelen beror på hur stor förseningen var.

 • Försening på 20-39 minuter = 50 procent återbetald andel
 • Försening på 40-59 minuter = 75 procent återbetald andel
 • Försening på 60 minuter och mer = 100 procent återbetald andel

Om du använder reskassa måste du ha läst av din biljett i en SL Access-utrustning för att kunna begära återbetalning. Om du använder en periodbiljett baseras återbetalningen på priset för biljetten delat med det antal resor en genomsnittlig resenär gör under en sådan biljetts giltighetstid. De aktuella ersättningsbeloppen finns på sl.se.

4.3 Lämna in ett klagomål på en resa och begära ersättning

För att få återbetalning måste du både lämna in ett klagomål på resan och begära ersättning. Klagomålet kan du lämna per telefon eller brev till SL:s kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på sl.se. Du kan välja att begära ersättningen samtidigt som du lämnar ditt klagomål eller att lämna in begäran om ersättning i efterhand.

Du måste lämna in ett klagomål på resan inom två månader efter den försenade resan för att ha rätt till återbetalning. SL accepterar även senare klagomål om de sker inom skälig tid efter resan. Du måste dock ha en giltig ursäkt för att inte lämna in ett klagomål inom två månader, till exempel sjukdom eller liknande.

Du har tre år på dig att begära ersättning efter att du har lämnat in ett klagomål på resan. Om du begär ersättning från SL för en försening måste du ange det fullständiga ersättningskravet vid ett och samma tillfälle. Du kan alltså inte komplettera din begäran senare.

Det finns ett högsta belopp som SL betalar ut per förseningstillfälle. Beloppet är 2,5 procent av det prisbasbelopp som gäller det år som resan skulle ha avslutats. Det exakta beloppet i kronor hittar du på sl.se. SL ersätter bara transportkostnaden, inte till exempel dricks eller andra kostnader.

Reglerna om prisbasbeloppet finns i socialförsäkringsbalken 2 kap. 7 §.

Vad en begäran om ersättning ska innehålla
En begäran om ersättning ska innehålla:

 • Namn, personnummer och adress.
 • Uppgifter om den försenade resan.
 • En redogörelse för varför du anser att du har rätt till ersättning.
 • Uppgift om vilken biljett du hade. (Om du reste med reskassa eller periodbiljett ska du ange numret på ditt SL Access-kort. Om du hade någon annan typ av biljett ska du skicka in biljetten i original.)
 • Kostnadsanspråk (återbetalning eller ersättning för annan transport).
 • Kontonummer för utbetalning av ersättningen.

SL har rätt att hämta in mer underlag och att ytterligare utreda din begäran om ersättning. Om det uppstår misstankar om bedrägeri, försök till bedrägeri, eller annat brottsligt beteende, kommer SL att anmäla detta till polisen.

Om du begär ersättning för en annan transport enligt punkt 4.1 ska du skicka in dina kvitton i original. Det duger alltså inte med kopior av kvittona. Du ska också skicka med ett underlag som visar hur mycket du har betalat för den andra transporten. Det kan till exempel vara en tågbiljett eller en reseräkning för att du åkt egen bil. Om du har åkt taxi ska du skicka med kvittot med uppgift om tidpunkten för resan, färdsträckan och om du har gett dricks.

Du kan begära omprövning om du inte blir nöjd
Om du är missnöjd med hur SL har bedömt din begäran om ersättning, så kan du begära en omprövning. En begäran om omprövning ska du göra skriftligt och den ska innehålla skälen för omprövningsbegäran. Begäran ska ha kommit in till SL inom tre veckor från det att SL gett besked i ersättningsärendet.

Reglerna om när rätten att klaga upphör finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

4.4 Resor utom SL-trafiken och resor med SL-trafiken med kombinerade biljetter

För resor med SL-trafiken över länsgränsen till Gnesta, Bålsta och Uppsala har SL ett begränsat ersättningsansvar: SL ersätter endast för förseningar till slutdestinationen för SL-trafiken. Vid förseningar med lokala resebolag som inte är en del av SL-trafiken har SL inget ersättningsansvar.

För resor med SL-trafiken som helt äger rum i Uppsala län ska du vända dig till Uppsala Länstrafik om du vill ha ersättning för kostnader när en resa har blivit försenad.

I Waxholmsbolagets tidtabell framgår det vilka båtturer som har anslutningar till SL-trafiken. Om SL:s anslutningar är försenade kan du få ersättning. Vänd dig i sådana fall till SL:s kundtjänst.