Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. SL skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du reser med SL, använder SL:s tjänster, eller kommunicerar med SL.

Här hittar du kortfattad information om hur SL behandlar dina personuppgifter. Om du vill ha en mer utförlig beskrivning av vilka uppgifter som SL har och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer om detta i vår fullständiga informationstext.

Den fullständiga informationstexten hittar du här (länk öppnar pdf)

Du får även mer detaljerad information i samband med att du på olika sätt lämnar personuppgifter till oss. 

När vi behandlar dina personuppgifter rör det sig vanligtvis om dessa uppgifter:

 • förnamn och efternamn,
 • e-postadress,
 • personnummer,
 • postadress.

I vissa fall behandlar vi även ditt telefonnummer, namngivet SL Access-kort samt bank-/kreditkortsnummer (första sex siffrorna och sista fyra). Om du registreras av SL:s trygghetskameror, behandlar vi dessutom de rörliga bilderna från trygghetskamerorna. SL Access-korten registrerar vidare resehistorik i form av datum, klockslag och hållplats eller spärr för påstigning.

Dina personuppgifter behövs i olika delar av vår verksamhet. De kan till exempel behövas när du: 

 • har tappat ditt SL Access-kort och behöver använda förlustgarantin, 
 • har blivit försenad på grund av en trafikhändelse och begär förseningsersättning, 
 • har ett ärende i SL:s kundtjänst.

Vi kan också använda dina personuppgifter i anonymiserad form för att göra marknads- och kundanalyser för att göra vår verksamhet bättre.

Du hittar fler exempel på när vi kan behöva använda dina personuppgifter i den fullständiga informationstexten. 

Det här har du rätt till när vi behandlar dina personuppgifter

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att: 

 • få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
 • begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi: 

 • raderar dina personuppgifter (rätten att bli glömd), 
 • begränsar behandlingen av dina personuppgifter

Om du vill att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det göra att du inte har tillgång till alla SL:s tjänster. 

Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag att ha kvar dem eller om vi behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Läs gärna mer om respektive rättighet på Datainspektionens webbplats (länk öppnar extern webbplats)

SL:s behandling av resmönster

SL registrerar platser där Access-kortet validerats för passage av SL spärrlinje (in till stationer för tunnelbanan eller tåg alternativt påstigning på buss eller båt). Det gör vi för att kontrollera att den som reser med accesskortet har betalt för sin resa.

SL Access-kortet är inte personligt, så SL har ingen möjlighet att veta vem som reser på kortet. Detta gäller även om accesskortet är registrerat på en person i Mitt SL. Personliga resvanor är skyddat av sekretess för tredje man. Vi kan därför inte lämna ut uppgifter med detaljer som kan röja någon persons resvanor, resehistorik eller resmönster.

Begär du ut registerutdrag med resehistorik baserat på ett accesskort får vi endast redovisa valideringar som genomförts på en övergripande nivå. Vi kan bara redovisa de senaste 60 dagarna, därefter anonymiseras accesskortets resehistorik, utan möjlighet för oss att återskapa informationen.

Ekonomiska transaktioner finns kvar efter 60 dagar på accesskortet (till exempel påfyllnad och användandet av reskassa). Uppgifter om ekonomiska transaktioner är vi skyldiga att behålla enligt bokföringslagen samt arkivlagen i tio år.

Bilder ur trygghetskameror

SL har trygghetskameror som finns placerade vid våra stationer och på våra fordon. Kamerorna spelar in rörliga bilder från våra trafikområden och vi sparar endast bilderna under en kortare tid.

Trygghetskamerornas syfte är att du som befinner dig i SL:s miljöer ska känna dig trygg ifall något händer. Vi har personal som kontinuerligt övervakar trygghetskamerorna om något händer, till exempel om det inträffar olyckor, om någon blir akut sjuk eller om det händer något annat som kräver en insats från oss för att tryggheten i trafiken ska bibehållas.

De rörliga bilderna bearbetas för att bli ”tittbara” om det är nödvändigt för att kunna utreda särskilda händelser. Då sparas bilderna en längre period, men då är det endast för att de behöver användas som dokumentation och stöd vid våra utredningar. Detta kan till exempel vara om det har skett en olycka på spåret. Bilderna kan även lämnas ut till rättsväsendet som bevismaterial vid brottsutredningar. 

Om du begär registerutdrag från SL så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som består av rörliga bilder eller stillbilder från trygghetskamerorna. Det beror dels på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder, inte heller någon möjlighet till ett referensregister med bildinformation som gör det möjligt att knyta en bild till en person. Material från trygghetskameror är sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att även om vi haft möjlighet att identifiera personer, måste bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film maskas bort. Utöver det är det ytterligare bearbetning av råmaterialet som måste till för att det ska bli ”tittbart”.

Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet har till uppgift att ansvara för samt informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom SL.

Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktpunkt för dig som är registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Du kontaktar dataskyddsombudet genom följande adress: 

AB Storstockholms Lokaltrafik
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm

E-post: dataskyddsombudet@sl.se