This page has been automatically translated using Google Translate.

Från Singö i norr till Torö i söder

Invånarna i Stockholmsregionen insåg tidigt det genialiska i att resa tillsammans.  Roddarmadammer tog hand om den vattenburna kollektivtrafiken under 1700-talet. På 1800-talet drogs spårvagnarna av hästar. I dag bildar SL-trafiken ett finmaskigt nät över hela länet.

Illustration över SL-trafiken.

Stockholms län växer med ungefär 20 000 invånare per år. Resandet mellan länets ytterområden och innerstaden ökar, liksom resandet på tvären mellan olika länsdelar.

Kollektivtrafiken utgör en viktigt pusselbit när nya bostadsområden och arbetsplatser byggs och staden förtätas. SL är alltid remissinstans för kommunernas byggplaner och yttrar sig om översikts- och detaljplaner.

Ett finmaskigt trafiknät

Tillsammans bildar tunnelbanan, pendeltåget, lokalbanorna och de nära 500 busslinjerna ett nät av kollektivtrafik över hela Stockholms län. Ju tätare bebyggelse det är, desto finmaskigare är nätet.

– Alla våra resenärer har olika behov och önskemål, därför har vi många olika slags linjer med olika uppgifter, berättar Per Ekberg på SLs planeringsavdelning.

Grunden till alltsammans utgörs av den så kallade stomtrafiken.

– Stomtrafiken består dels av den spårbundna trafiken och dessutom ett antal stomlinjebussar, som tillsammans ger snabba förbindelser mellan centrala knutpunkter i Stockholms stad och övriga 25 kommuncentra runt om i länet, förklarar Per.

Stombusslinjerna körs med blå bussar och tanken är att de ska erbjuda samma kapacitet och stå för samma slags kontinuitet som spårtrafiken.

Direktlinjer i rusningstid 

Som en förstärkning till stomtrafiken finns direktlinjerna, som främst körs under  rusningstrafik då de förbinder stora bostadsområden med viktiga målpunkter.

– En direktbusslinje hämtar upp resenärer vid några strategiskt viktiga hållplatser och kör sedan – som namnet säger – direkt till en eller några målpunkter utan att stanna vid varje ”mjölkpall”, berättar Per.

Kommuntrafiken utgör ytterligare en bit i det pussel som SLs trafiknät är. Kommuntrafiken består av bussar som går lokalt inom kommunerna för att skapa korta gångavstånd för resenärerna.

– Ofta ansluter de här linjerna till stomtrafiken, men det finns också linjer som är skräddarsydda för inköps- och serviceresor, säger Per Ekberg.

Landsbygdslinjer till närmaste centrum 

I Stockholms län finns allt från tätortsbebyggelse till landsort där husen ibland ligger med kilometers mellanrum. SLs landsbygdslinjer skapar förbindelser med närmaste kommuncentrum.

Även nattetid finns efterfrågan på SL-trafik, särskilt på helgerna när tunnelbanan går dygnet runt tillsammans med ett 20-tal nattbussar och förlängd pendeltågstrafik.

Tillsammans utgör stom-, direkt-, kommun-, glesbygds- och nattrafiken det samlade utbudet av SL-trafik från Singö i norra Roslagen till Torö, söder om Nynäshamn.

Så ser planeringsprocessen ut

Varje år tar SL fram förslag till förändringar i trafikutbudet för linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. SL studerar även de förslag som har kommit från resenärer och trafikutövare. Under slutet av våren skickas förslagen på remiss till länets kommuner, trafikutövarna samt andra SL samarbetar med.

Alltsammans bearbetas tillsammans med inkomna remissynpunkter under hösten. Förslagen utreds och beräknas utifrån samhällsnytta och kostnader samt samordning med andra investeringar i depåer med mera.

Dessutom utreds hur många nya resor trafikförändringarna ger per dag och hur biljettintäkterna påverkas. De analyserade förslagen stäms av under höstens budgetprocess.

Vill du veta mer?

Här är en länk till en sida där vi publicerar riktlinjer och andra handböcker till kommuner, väghållare och entreprenörer som berörs av vår verksamhet.  

Planer och riktlinjer för SL-trafiken.

Se till exempel "RiPlan - riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län", om du vill läsa mer om hur stomtrafiken och den övriga trafiken hänger ihop.

Senast uppdaterad
© AB Storstockholms Lokaltrafik. Kundtjänst 08-600 10 00. Om webbplatsen